Informacje dotyczące planowanego w dniu 27-06-2019 r.

Walnego Zgromadzenia Członków
 


 

12.06.2019

 

Całość dokumentów jest umieszczona w temacie: Walne Zgromadzenie 2019 na FORUM.

 

Poniżej podajemy jedynie opis dokumentów, których tematyka będzie poruszana na WZC 2019-06-27

1. Porządek obraz - Zawiadomienie.
2. Projekty Uchwał WZC2019 (2).
3. Sprawozdanie z Badania Sprawozdania Finansowego SMLW za rok 2018.
4. Raport o sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni za 2018 r.
5. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za rok 2018.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMLW za 2018 rok.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.
8. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2019 i lata następne.
9a. Sprawa wniesiona przez Członków na walne. Pismo z dnia 2019-03-20;
9b. Opinia prawna wniosku Członków o zmiany w Statucie;
9c. Poprawka nr 1 do projektu zmian Statutu;
9d. Poprawka nr 2 do projektu zmian Statutu;
9e. Poprawka nr 3 do projektu zmian Statutu;
9f. Poprawka nr 4 do projektu zmian Statutu;
9g. Poprawka nr 5 do projektu zmian Statutu;
9h. Opinia prawna wniesionych poprawek 1-5 do projektu zmian Statutu.
9i. Poprawka nr 6 do Uchwały nr 14 wniesiona w dniu 21.06.2019.

9j. Opinia prawna do poprawki nr 6.

10. Wnioski polustracyjne z lustracji za lata 2015-2017.
11. Wykaz uchwał i wniosków z WZC2018.
12a. Informacja o aktualnym stanie nieruchomości po kotłowni na terenie Balneologii;
12b. Opinia prawna stanu w/w nieruchomości;
12c. Wypis z rejestru gruntów;
12d. Mapa uzupełniająca podział nieruchomości.


Mamy nadzieję, że przygotowany zestaw dokumentów ułatwi Państwu wzięcie udziału o w obradach Walnego Zgromadzenia.

 

Dostęp do dokumentów jest możliwy po zarejestrowaniu się na FORUM jako Członek Spółdzielni.

 

 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych Pełnomocników. LINK

Druk Pełnomocnictwa WZC2019-06-27  LINK


 

05.06.2019

 

Szanowni Członkowie Spółdzielni,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w  dniu  27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22. 

Proponowany PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
w dniu 27.06.2019 roku

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nagrywania fonii podczas Walnego Zgromadzenia do celów sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia dn. 27.06.2019 r.

 5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

 6. Odczytanie listy pełnomocnictw.

 7. Przyjęcie porządku obrad.

 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.

 14. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2019 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, na wniosek 16-tu Członków Spółdzielni (pismo z dnia 19.03.2019 r., L.dz. 651) wraz z 5-cioma poprawkami zgłoszonymi do ww. uchwały (pisma: z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 750, z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 752, z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 753, z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 762, z dn. 03.04.2019 r. L.dz. 764) - odłożonej decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 08.04.2019 r.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

 17. Informacja o realizacji wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015-2017.

 18. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018 roku.

 19. Informacja o aktualnym stanie nieruchomości po kotłowni na terenie Balneologii.

 20. Wolne wnioski.

 21. Zakończenie obrad.

 Ważne informacje uzupełniające:

 Informujemy Państwa, że zgodnie z treścią §93 ust. 3 Statutu od dnia 12 czerwca 2019 r. każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu członków spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 1000–1600, wtorek – piątek 800–1400, (w dn. 27.06.2019 r. 730–1000).  Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał będą dostępne dla członków Spółdzielni w w/w terminie na stronie internetowej Spółdzielni – w części „Forum” po zalogowaniu.

Ze względu na obszerność tematyki zebrania, w celu usprawnienia obrad prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

 Ponadto przypominamy: - projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, mogą również składać członkowie Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego, przy czym projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków,- nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego, członek ma prawo zgłaszania w formie pisemnej poprawek do projektów uchwał.

 Całość regulacji odnośnie Organów Spółdzielni zawarta jest w Rozdziale VI Statutu, a w zakresie Walnego Zgromadzenia od §89 do §110. Zachęcamy do przypomnienia lub zapoznania się z tymi zapisami. Statut jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Statut i regulaminy” oraz w biurze Spółdzielni.

 Osoba będąca pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest posiadać oryginał dokumentu pełnomocnictwa, który dołączony jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.